Propisi u Hrvatskoj

Hrvatska ima najliberalniju legislativu vezanu uz postavljanje antena mobilne telefonije u Europskoj uniji. Prema propisima koji su trenutno na snazi, bez građevinske dozvole mogu se postavljati antenski prihvati na postojećim građevinama, kao i antenski stupovi na tlu, uključujući i antene i pripadajuću telekomunikacijsku opremu. Pritom nije potrebno provoditi javnu raspravu sa zainteresiranim stranama (građanima i lokalnom samoupravom), a izbor lokacija antena prepušten je samo teleoperatorima.

Niti jedna država EU nema odredbu da se bazne postaje mogu postavljati bez lokacijske i građevinske dozvole. Svjetska udruga mobilnih operatora (GSMA) izradila je pregled legislative po državama Europske unije. Iz dokumenta koji je dostupan ovdje, te činjenice su jasno i vidljive.

Također, nijedna država EU izuzev Hrvatske nema takve propise koji u potpunosti isključuju odlučivanje lokalne samouprave o postavljanju antenskih prihvata na postojećim građevinama.

Postoje određeni zakonski preduvjeti za postavljanje baznih stanica, odnosno elektroničke komunikacijske infrastrukture, no oni u stvarnosti i  praksi ne predstavljaju nikakvo ograničenje u odabiru lokacija i postavljanju antena, osim u iznimnim i vrlo rijetkim slučajevima kao što je opisano u nastavku teksta.

Izdavanje svih dozvola koje se navode u nastavku teksta praktički je automatizirano, bez stvarne provjere područja na kojem se postavlja bazna postaja i mogućnosti ikakvih prigovora, a inspekcijska tijela često i ne reagiraju na prijave građana. S druge strane, granične razine električnog polja i gustoće snage propisane Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja u praksi je vrlo teško prekršiti pa bazne postaje bez problema mogu dobivati uporabne dozvole Ministarstva zdravstva, bez obzira gdje se nalazile.


Propisi na temelju kojih se postavljaju bazne postaje telekomunikacijskih operatora u Republici Hrvatskoj.

  • Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14, Ministarstvo zdravlja, 2014.) - definira granične razine elektromagnetskih polja temeljem kojih se izdaju dozvole za uporabu

  • Zakon o vlasništvu i drugim  stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) - za postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture dovoljan je pristanak vlasnika 50% + 1 kvadrata (poslovi redovite uprave) -> ako se ugovor potpisuje na 1 godinu

  • Zakon o gradnji (NN 153/2013, Hrvatski Sabor, 2013.) - definira glavni projekt, potvrdu glavnog projekta i uporabnu dozvolu koju izdaje javnopravno (veliki grad ili županija)

  • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/2014, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, 2014.) - za bazne postaje telekomunikacijskih operatora nije potrebna građevinska dozvola, ali jest glavni projekt; građevina se ne smije projektirati i graditi ako je protivna prostornom planu

  • Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 131/2012, NN 92/2015, Vlada Republike Hrvatske, 2012., 2015.) - definira mjerila postavljanja antenskih stupova; za antenske prihvate na krovovima propisuje da se ne planiraju u dokumentima prostornog uređenja

  • Prostorni planovi županija i jedinica lokalne samouprave


  • Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja (NN 45/2012, NN 18/2015) - definira dokumentaciju potrebnu za izdavanje potvrde o usklađenosti radijske postaje

Nema komentara:

Objavi komentar