utorak, 24. svibnja 2016.

Načelo predostrožnosti u Zakonu o zaštiti okoliša

Zakon o zaštiti okoliša (ovdje)
NN 80/13, 153/13, 78/15 (na snazi od 25.07.2015.)

Načelo predostrožnosti

Članak 10.

(1) Pri korištenju okoliša treba štedljivo koristiti sastavnice okoliša i njima upravljati vodeći računa o mogućnostima ponovnog korištenja prirodnih i materijalnih dobara, te vodeći računa o sprječavanju onečišćivanja okoliša, mogućem nastanku šteta po okoliš i izbjegavanju stvaranja otpada, u najvećoj mogućoj mjeri.

(2) Granične vrijednosti emisija, standardi kakvoće okoliša, pravila postupanja i druge mjere zaštite okoliša moraju biti određene propisom, odnosno odgovarajućim aktom, a svako djelovanje na okoliš mora biti planirano i izvedeno na način da uzrokuje što manje opterećivanje okoliša, vodeći pri tome računa o racionalnom korištenju prirodnih dobara i energije.

(3) Radi izbjegavanja rizika i opasnosti po okoliš, pri planiranju i izvođenju zahvata treba primijeniti sve utvrđene preventivne mjere zaštite okoliša što podrazumijeva korištenje dobrih iskustava, kao i uporabu proizvoda, opreme i uređaja te primjenu proizvodnih postupaka i sustava održavanja projektiranih parametara postrojenja, koji su najpovoljniji po okoliš.

(4) U cilju preventivnosti, prilikom korištenja okoliša, primjenjuju se najbolje raspoložive tehnike i u svijetu priznati sustavi održavanja postrojenja.

(5) Operater, koji svojim djelovanjem ili propuštanjem djelovanja na koje je obvezan propisom ili odgovarajućim aktom, uzrokuje rizik po okoliš, ili nanosi štetu u okolišu, obvezan je, o svom trošku bez odgađanja poduzeti nužne mjere zaštite da se izbjegne rizik i šteta u okoliš.

(6) Kada prijeti opasnost od stvarne i nepopravljive štete za zdravlje ljudi i okoliš, ne smije se odgađati poduzimanje nužnih zaštitnih mjera, pa ni u slučaju kada ta opasnost nije u cijelosti znanstveno istražena.

(7) Odustat će se, odnosno neće se djelovati, obavljati djelatnost i/ili obaviti zahvat, koji imaju znanstveno dokazanu ili pretpostavljenu vjerojatnost štetnog i trajno štetnog utjecaja na okoliš, a osobito na sastavnice okoliša – bioraznolikost i krajobraz.

petak, 20. svibnja 2016.

Pučka pravobraniteljica: Raste broj pritužbi građana koje se odnose na štete u okolišu

Iz izvješća Pučke pravobraniteljice za 2015. godinu:

3.24. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA 


Odgovornost i briga za okoliš i zdrav život trebale bi biti učinkovito zaštićene ustavne vrijednosti, no postojeći sustav zaštite okoliša obiluje međusobno neusklađenim i često mijenjanim propisima u kojima se i stručnjaci ponekad teško snalaze. Raste broj pritužbi koje se odnose na štete u okolišu, postupanje s otpadom, rad inspekcija, štetni utjecaj zagađenja na zdravlje, buku, izloženost elektromagnetskom zračenju, postupke procjene utjecaja na okoliš te na prostorne planove, i u kojima je vidljivo da se često ne provode propisane mjere zaštite okoliša, ne prati se njihova provedba, sankcije uglavnom izostaju, a propusti se teško ispravljaju. Zabilježeni su slučajevi u kojima se postupak procjene utjecaja na okoliš nije proveo ili se proveo naknadno, nakon što su već izdana odobrenja iz područja prostornog planiranja i gradnje, slučajevi izmijenjenih elaborata zaštite okoliša u tijeku upravnog postupka kako bi se prilagodili potrebama nositelja zahvata, a ne stanju u okolišu, neusklađenih prostornih planova niže i više razine, čiji je način rješavanja MGPU propustio regulirati. 

Pozicija zainteresirane javnosti u postupcima koji mogu utjecati na okoliš otežana je i zbog nepotpune primjene Arhuške konvencije, posebice u postupcima prostornog planiranja i gradnje, no grupe građana, ali i gradovi, sve su aktivniji i organiziraniji u zalaganju za zdrav okoliš i zdrav život u svojim sredinama. 


Preporuke iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2014. nisu u potpunosti provedene. Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO) i Preglednik Registra onečišćavanja okoliša (ROO) javno su dostupni, no nedovoljno pregledni i ne sadrže ukupne brojčane podatke. Nije se značajnije razvila zdravstvena ekologija i nije uvedena obvezna procjena utjecaja na zdravlje (HIA) prije izgradnje industrijskih objekata, nego se postupak procjene utjecaja na zdravlje i dalje provodi sporadično, uglavnom kroz postupke procjenjivanja utjecaja zahvata na okoliš. Praksa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo također pokazuje da se utjecaj zagađenja na zdravlje počinje razmatrati tek kada je ono ozbiljnije narušeno, s tim da niti jedan laboratorij u javnom zdravstvu ne provodi specijaciju arsena i žive, što je presudno. U 2015. nije izrađen ni novi Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja, u čemu bi trebali sudjelovati javnozdravstveni stručnjaci. (...)

PREPORUKE:
(...)
143. Ministarstvu zdravlja, da izradi novi Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja u skladu s Kodeksom savjetovanja sa zaineresiranom javnošću;
(...)


četvrtak, 12. svibnja 2016.

Javna rasprava o prijedlogu pravilnika o zdravstvenim i sigurnosnim standardima radnika izloženih elektromagnetskim poljima

Ministarstvo zdravlja je uputilo u javnu raspravu Nacrt prijedloga Pravilnika o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izloženost radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja

Radi se o implementaciji odredbi Direktive 2013/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013.o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima u odnosu na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (elektromagnetska polja). Sve odredbe ovog pravilnika odnose se isključivo na radnike koji borave uz izvore elektromagnetskih polja.

Ipak, za primijetiti je da su granične vrijednosti elektromagnetskih polja veće nego što su ranije bile u sklopu profesionalne izloženosti Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja iz 2014. godine, a pogotovo ranijih pravilnika. Ovim Nacrtom prijedloga Pravilnika su ograničenja elektromagnetskih polja slična ili identična vrijednostima navedenim u ICNIRP guidelines 1998. U obrazloženju  stoji da granične vrijednosti izloženosti obuhvaćaju samo čvste znanstveno dokazane veze između izravnih biofizikalnih učinaka i izloženosti elektromagnetskim poljima. Odredbe ovog pravilnika ne obuhvaćaju moguće dugoročne učinke.

Europska komisija je, međutim, državama članicama ostavila mogućnost zadržavanja ili donošenja povoljnijih standarda. U članku 8. Direktive 2013/35/EU navodi se:

(8) Trebalo bi utvrditi minimalne zahtjeve ostavljajući državama članicama mogućnost da zadrže ili donesu povoljnije odredbe za zaštitu radnika/radnica, posebno utvr­đivanjem nižih vrijednosti za vrijednosti upozorenja (ALs) ili graničnih vrijednosti izloženosti (ELVs) za elektromagnetska polja. Međutim, provedba ove Direktive ne smije služiti kao opravdanje za nazadovanje u odnosu na situaciju koja trenutačno prevladava u svakoj državi članici.

Javna rasprava traje od 12.5.2016. do 26.5.2016. (14 dana). Objava izvješća o savjetovanju očekuje se 15.6.2016. Prema objavi sa službene stranice Ministarstva, Svi zainteresirani mogu dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje "e-Savjetovanja" te putem e-mail-a: helpdesk_zracenja@miz.hr do 26. svibnja 2016. godine.


Obrazloženje Ministarstva zdravlja

Ovim se Pravilnikom u svrhu zaštite zdravlja ljudi, utvrđuju minimalni zahtjevi za zaštitu radnika od rizika za njihovo zdravlje i sigurnost, koji su posljedica ili bi mogli biti posljedica izloženosti elektromagnetskim poljima tijekom rada.

Odredbama ovoga Pravilnika obuhvaćeni su svi poznati izravni biofizikalni učinci i neizravni učinci uzrokovani elektromagnetskim poljima. Granične vrijednosti izloženosti (ELVs) u smislu ovoga Pravilnika obuhvaćaju samo čvrste znanstveno dokazane veze između kratkotrajnih izravnih biofizikalnih učinaka i izloženosti elektromagnetskim  poljima. Odredbe ovoga Pravilnika ne obuhvaćaju moguće dugoročne učinke. Odredbe ovoga Pravilnika ne obuhvaćaju rizike uzrokovane kontaktom s aktivnim vodičima.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa Direktivom 2013/35/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o minimalnim zdravstvenim  i sigurnosnim zahtjevima u odnosu na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (elektromagnetska polja) (dvadeseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ).

Savjetovanje je dostupno na poveznici:

U savjetovanju mogu sudjelovati samo registrirani korisnici, pa Vas molimo da se registrirate prije komentiranja. Registrirati se možete putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/Account/Register

U Splitu prosvjed više stotina građana: Optužbe za krivotvorenje potpisa i lažnu svrhu, najava obraćanja Saboru i Vladi

Stanari s Pujanki na nogama: Uklonit ćemo opasnu antenu!

TELE2 bazna stanica
na stambenoj zgradi
Veliku bunu na Pujankama izazvalo postavljanje bazne stanice na ulazu broja 32. Osim stanara koji se protive postavljanju antene, u četvrtak navečer su se na noge digli i stanari susjednih zgrada, a sve kako bi skupili dovoljan broj potpisa za njeno uklanjanje.
Tvrde da je za dopuštenje teleoperateru skupljen potreban broj potpisa, no sumnjaju u njihovu točnost.

- Kako mi je kazao dio stanovnika ulaza 32, već neki stanari žele opozvati svoje dopuštenje jer tvrde da nisu do kraja bili upoznati s time za što daju potpis. Navodno su umjesto suvlasnika potpisivali i podstanari. Krenut ćemo od provjere liste potpisa, a nakon toga i u uklanjanje antene. Tu su vrtići i škole, brojne zgrade kojima mnogi ne žele biti ozračeni - kazao nam je Ivan Gudić, čelnik kotara Pujanke.

Svoj potpis nije dala ni Jelica Bojkić, umjesto toga podržala je prosvjed jer tvrdi da se radi o prevari.

- Predstavnik stanara skupljao je potpise za obnovu fasade, tako da su neki susjedi mislili da se o tome radi. To je prevara, ništa drugo - kazala nam je gospođa Jelica, stanarka zgrade na Pujankama 32 koja je kao i brojni sugrađani potpisala peticiju.
Podršku stanarima s Pujanki došla je dati i Kristina Nuić Prka, stanovnica Neslanovca koja je zahvaljujući upornosti uspjela iz susjedstva ukloniti antenu postavljenoj na privatnoj kući.

- Stanica je stajala 10 godina, a u samo nekoliko godina od njenog postavljanja od raka su umrle 43 osobe u našem susjedstvu. Na kraju smo uspjeli dokazati da privatna kuća na kojoj je stala nema građevinsku dozvolu što je, uz peticiju od 550 potpisa, natjeralo teleoperatera da ju skine - kazala je Kristina Nuić Prka.

Predstavnik stanara Vladimir Plazibat odbacuje optužbe za prijevaru. Tvrdi kako su sve odluke vezane za baznu stanicu donesene uz još četvoro ljudi koji čine Vijeće zgrade.

- Svatko ima pravo na prosvjed, a ja se nikad se nisam ogriješio o zakon, pa ni sada. Održali smo cijeli niz sastanaka i za sve postoji evidencija. Dio stanara kojima se sada antena ne sviđa se nikad nije prisustvovao sastancima, na kraju odluke ne donosim samo ja, već Vijeće koje broji 5 članova - kazao nam je Plazibat.

utorak, 10. svibnja 2016.

Klis: Prosvjed protiv antena skrivenih u dimnjaku


Klišani protiv bazne stanice: Zračit će nam djecu u vrtiću

U susjedstvu ulice Pozirale u općini Klis, na obiteljskoj kući Bosnić niknula je pod improviziranim dimnjakom bazna stanica jednog mobilnog operatora, koja svojim zračenjem ugrožava zdravlje stanovnika, tvrde to mještani Pozirala i susjednih Mezanovaca, njih pedesetak koji su se noseći razne transparente okupili u ponedjeljak na prosvjedu u spomenutoj ulici ispod broja 14 kako bi izrazili svoje negodovanje.
– Prema nekim znanstvenim studijama, kažu da bazna stanica zrači i 34 kilometra od mjesta gdje je postavljena – ističe Perica Dabro, član Mjesnog odbora Donja Rupotina. Naglašava da će im jedan od sljedećih koraka biti da preko Općine traže neovisnog stručnjaka kako bi ispitao jačinu zračenja i sve drugo što se može zakonskim putem.

Tom su prilikom u cijelosti pročitali dopis Općini Klis kojim traže uklanjanje bazne stanice, a potpisalo ga je, vele, više od 350 mještana.

– Kako naš susjed može mirno spavati kad zna da je u blizini toga, nekih 350 metara niže, i dječji vrtić? – upitao se Joško Uvodić.

Podršku stanovnicima došli su dati i načelnik općine Klis Jakov Vetma i predsjednik Općinskog vijeća Josip Didović.

– Mi ćemo, kao jedinica lokalne samouprave, reagirati na način da ćemo provjeriti sve zakonske okvire, projektnu i ostalu dokumetaciju, kao i dozvole objekta gdje je stanica ugrađena – poručio je načelnik Vetma.

Za izjavu smo pitali i prozvanog vlasnika obiteljske kuće Ivana Bosnića.

– Postoji certifikat od Ministarstva zdravlja da stanica nije štetna i imam sve potrebne dozvole. Nemam ništa protiv toga da se preko Općine obavi neovisno ispitivanje koje spominju, a ako se pokaže da je štetno za zdravlje, prvi ću dići ruku da je skinu – kazao nam je Bosnić.

U Saboru zatražena stanka zbog baznih stanica

Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista 4.5.2016. je na početku sjednice Hrvatskog sabora zatražio stanku kako bi se govorilo o sve većem problemu s  antenama mobilne telefonije u Hrvatskoj.

  • Index.hr: Miro Bulj: Bazne stanice se ne smiju postavljati bez suglasnosti lokalne zajednice... 
  • N1: Miro Bulj: Teleoperateri si sami pišu pravilnik, ovog nema u EU!...
  • HRTMostov saborski zastupnik Miro Bulj izvijestio da je Ministarstvo zdravlja... 
  • Soundset: Bulj protiv teleoperatera: "Oni izrađuju pravilnik za ministarstvo zdravlja"
  • Direktno.hr: Bulj: Za baznu stanicu treba suglasnost lokalne zajednice...
  • net.hr: Dozvole za bazne stanice: "Opljačkali su našu teleinfrastrukturu, neće i dalje pljačkati građane"

Priopćenje u cijelosti sa Facebook stranice MOST nezavisnih lista:MOSTOV saborski zastupnik Miro Bulj poručio je iz Hrvatskog sabora da resorno ministarstvo ne bi
smjelo izdati ni jednu novu dozvolu za baznu stanicu ako teleoperater nema suglasnost lokalne samouprave za njezinu lokaciju.

Ministarstvo zdravlja pokrenulo je
izmjene Pravilnika o zaštiti od  EM
polja. U povjerenstvo  za izradu 
je imenovan predstavnik operatera
Foto: arhiv (bs)
"Takve bi se odredbe vjerojatno i našle u novom pravilniku da u njegovoj pripremi ne sudjeluju teleoperateri", rekao je Bulj, poručivši kolegama da su "ovdje svi zajedno da spriječe stanje koje je dosada".

Mostov je zastupnik izvijestio da je Ministarstvo zdravlja krenulo u izmjene Pravilnika o zaštiti od eletromagnetskog zračenja, a da je ministar u Povjerenstvo za izmjenu imenovao predstavnike teleoperatera i time im omogućio da rade pravila po kojima će obavljati komercijalne djelatnosti i svoje privatne interese nametati javnima.

Naglasio je i da se "hitno i temeljito" mora ispraviti nered nastao nakon što je Ministarstvo graditeljstva 2009. ukinulo građevinske dozvole za antenske stupove baznih stanica.

Građani moraju imati dozvolu i za šupu

"Građanima se naplaćuju građevinske dozvole za šupe, a teleoperaterima se pušta da postavljaju postrojenja kojima ostvaruju profit bez da trebaju ishodovati građevinsku dozvolu ili suglasnost zajednice ili susjeda", ustvrdio je Bulj.

Takve pogodnosti, ističe, nemaju nigdje u Europi, nisu ih imali ni u Hrvatskoj kad su ulazili na tržište, a onda im je "netko poklonio privilegiju da ne trebaju građevinsku dozvolu". "Trebalo bi preispitati motive onih koji su to napravili i pokrenuti pitanje njihove odgovornosti koju su napravili na štetu Hrvatske, a u korist stranih teleoperatera", poručio je Bulj.

Mostov zastupnik tvrdi kako je "činjenica da u nas političari nisu štitili javni interes građana, nego privatne interese stranog kapitala i da su tijekom svoga djelovanja izvršili izdaju nacionalnih interesa". "Ta praksa napokon u Hrvatskoj treba prestati", poručio je.

Spriječiti automatsku legalizaciju zatečenog stanja

Bulj poziva da se "pod hitno" Pravilnikom o jednostavnim građevinama isključe antenski stupovi na zemlji i na krovovima te spriječi automatska legalizacija zatečenog stanja, a da se operaterima odredi rok u kojem moraju dostaviti suglasnost lokalne samouprave za postojeće lokacije ili s lokalnom upravom dogovori zamjenska lokacija.

Svjestan je da će se operateri vjerojatno žestoko protiviti tim promjenama, no naglašava kako je vrijeme da se konačno i u Hrvatskoj donese zakon po kakvom posluju i u svojim i drugim zemljama.

"Vrijeme je da građani Hrvatske dobiju prava, a teleoperateri obveze odgovora lokacijskih baznih stanica koje će osiguravati kvalitetnu mobilnu mrežu, a voditi računa o zaštiti zdravlja, utjecaja na okoliš te pejzažima i estetskim kriterijima", rekao je Bulj.

"Opljačkali su našu teleinfrastrukturu koju su plaćali građani, Most im neće dozvoliti da i dalje pljačkaju hrvatske građane, tražimo samo da se ponašaju kao i u svojim državama, u Austriji, Njemačkoj i Švedskoj", poručio je.

ponedjeljak, 9. svibnja 2016.

Novska: Veliki broj antena i baznih stanica zabrinjava građane

Kako bi pojačali čujnost i iz tehničkih razloga nedavno je antenski sklop Radio postaje Novska prebačen na pristupačniju lokaciju – krov silosa u Osječkoj ulici. Kako je priopćeno, time je “čujnost pojačana za 70 posto te sada program RPN-a građani mogu slušati u krugu od 70 kilometara” i da ovim tehničkim poboljšanjem program mogu emitirati punim kapacitetom.

Na silosu, osim nove radijske antene, smješteno je i desetak drugih antenskih sklopova od više mobilnih operatera, a njihova elektromagnetska polja zasigurno unose promjenu u okoliš, a građanima koji žive u blizini već duže izazivaju nelagodu. Građani čije su kuće u neposrednoj blizini silosa kažu kako ih nitko nikada nije pitao o postavljanju tolikog broja novih antena.

Od postavljanja nove antene stanovnici više ulica i užeg područja oko silosa, posebno stanovnici ulice Nikole Tesle, prijavljuju smetnje na televizijskim uređajima ili uopće ne mogu pratiti program preko svojih uređaja, a i neki radijski programi primaju se sa šumovima. Radio signal RPN-a, kako su priopćili iz te radio postaje, “pojačan je u okviru koncesijskog Ugovora i dozvole koja je odobrena od strane HAKOM-a“.

Bez analize nije moguće odrediti što i tko je točan uzrok problema pa su zato građani uputili primjedbu, a ovih su dana tehničari Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) sa specijalnim vozilom mjerili snagu emitiranja i anomalije koje bi utjecale na kvalitetu televizijskog prijema. Kako nam je u razgovoru s tehničarima rečeno, HAKOM i inače svakodnevno i bez prijava od strane korisnika kontrolira frekvencijska područja. O ustanovljenom stanju i potrebi korekcije jačine signala izvijestiti će vlasnike antene, a o svim aktivnostima u ovom području izvijestiti će i nadležna ministarstva.

Postavljanje toliko baznih stanica radi štetnosti i nitko ih ne želi u svojoj blizini jer ljudi strahuju da bi im dugoročna elektromagnetska zračenja mogla naštetiti zdravlju. Stručnjaci se s tim ne slažu, a kako stoji u odgovoru koji nam je upućen od jednog mobilnog operatera, “provode se sva potrebna mjerenja u skladu s Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja”. To im je i obveza kao vlasnika mreže – provoditi povremena mjerenja, kontrolirati uređaje i zračenje najmanje jedanput u dvije godine, kako bi utvrdili je li ono unutar zadanih vrijednosti.

Prema Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih zračenja Ministarstva zdravlja, na stambene i poslovne zgrade, škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, dječja igrališta ne bi se smjele postavljati bazne stanice jer su to mjesta povećane osjetljivosti.*

Poznato je i da osim baznih stanica i dugi uređaji iz svakodnevne uporabe i iz okoline proizvode “neionizirajuće zračenje”. (Novska.in, 8.5.2016.)

* - op.a. na stambenim i poslovnim zgradama, školama, dječjim vrtićima, bolnicama i igralištima nije zabranjeno postavljanje antena, već su niže dopuštene razine elektromagnetskih polja u odnosu na druga mjesta

Split: Antene postavljene na sumnjiv način, u četvrtak veliki prosvjed

Stanovnici splitskih Pujanki ne mogu mirno spavati otkako su im prije mjesec dana, na zgradi u susjedstvu postavljene tri velike bazne stanice za mobitele operatera "Tele 2".

Nisu pristali na to, no 51 posto stanara zgrade u Ulici Pujanke 32 ipak je presudio u korist telekomunikacijske tvrtke, ne želeći pred novinare, te izazvavši ljutnju svih ostalih koji sumnjaju u legalnost postavljanja antena, bojeći se za vlastito zdravlje zbog utjecaja elektromagnetskog zračenja posebice zbog toga što su u neposrednoj blizini osnovna škola, vrtić "Pčelica Maja" te dječje igralište i mali park.

- Ogorčeni smo cijelim slučajem koji je prilično sumnjiv. Svim okolnim zgradama također se nudilo potpisivanje za postavljanje antena, ali nisu pristali. No, operater je iskoristio zakonsku podlogu po kojoj za odašiljače nisu potrebne nikakve dozvole, jer pripadaju takozvanim tipskim projektima. Među tih 51 posto stanara koji su dali dopuštenje nalaze se i potpisi nepoznatih prezimena, neki su pristali telefonski, a iza nekih suglasnosti stoje podstanari.

Nažalost, antene su sada tu, a na naše dopise ne reagiraju ministarstva zdravlja, zaštite okoliša i graditeljstva. Smatramo da za postavljanje odašiljača treba dobiti suglasnost svih, te da treba sve spustiti na odlučivanje unutar lokalne zajednice, preko gradske uprave, kotareva, pa do cijelog susjedstva. Ovako o nama odlučuju oni koji pogoduju teleoperaterima, a i sami znamo da u komisijama za procjenu štetnosti zračenja sjede i predstavnici tvrtki iz tog sektora - kaže nam Petar Gudić, predsjednik Gradskog kotara Pujanke, te dodaje kako će idućeg četvrtka u 19 sati održati veliki prosvjed kako bi se antene što prije uklonile.

Mitraljesko gnijezdo

Da je na zgradi na Pujankama 32, kao i na onoj u Tijardovićeva 12 "mitraljesko gnijezdo" upozorio nas je jedan od stanara Jakša Bulić, koji je proteklih tjedana poslao desetke dopisa raznim institucijama, pa čak i predsjednici Republike s namjerom da, kako kaže, razotkrije operaterski lobi.

- Imamo internetske veze među najboljima u Europi, ali na štetu zdravlja naše djece. Nema zakona koji propisuje i daje dozvole za postavljanje odašiljača, jer oni ulaze u tipske projekte od 2009. godine, dok se u zapadnoeuropskim zemljama ne dozvoljavaju takve stvari. S druge strane, građani ne mogu ni stupić postaviti bez puste administracije i na kraju dobiju odbijenicu.

Nama se pokušavaju zamazati oči obnovom fasade, pa je ponuđen repetitor uz manji račun za fasadu. No, mi smo dobili sredstva od EU-ovih fondova za energetsku učinkovitost i još oko 400 kuna od tog odašiljača, a račun za pričuvu mi je 93 kune veći nego prije - naglašava Bulić, pokazujući brojne studije vezane uz izloženost elektromagnetskom zagađenju uz opasku da u kotaru Pujanke živi oko 15.000 stanovnika čije je zdravlje u izravnoj opasnosti, zbog čega je kvartom počela kružiti i peticija za uklanjanje uređaja koju će poslati ministarstvima, ali i Banovini.

Samo kod nas može bez dozvola

Hrvatska je jedina zemlja u Europi u kojoj se antenski stupovi na tlu, a i antene na krovovima postavljaju bez građevinske i lokacijske dozvole. Također, jedna smo od samo četiri zemlje u EU-u uz Rumunjsku, Slovačku i Portugal u kojoj nije obavezna javna rasprava, pa čak ni informiranje lokalne zajednice o lokacijama za bazne stanice mobilne telefonije.

Teleoperateri stoga imaju sreću da su zakoni takvi da ih se ne može prekršiti - kazali su nam iz Hrvatske udruge za zaštitu od elektromagnetskog zračenja. (Slobodna Dalmacija, 6.5.2016.)