ponedjeljak, 3. listopada 2016.

Efektivna izračena snaga u hrvatskom zakonodavstvu

Kolika je dopuštena snaga zračenja baznih stanica? Ovo je vrlo često pitanje na koje nije moguće dati odgovor. Hrvatsko zakonodavstvo, naime, ne definira najvišu dopuštenu snagu zračenja, već granične razine koje moraju biti zadovoljene na određenom mjestu, prema Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14).

Pod sintagmom "snaga zračenja", najčešće se misli na efektivnu izračenu snagu (eng. Effective radiated power, ERP). ERP se izračunava kao umnožak snage koja dolazi na priključnice antene, te dobitka antene u smjeru glavne latice u odnosu na poluvalni dipol. Općenitije, ERP predstavlja snagu koju predaje odašiljač, umanjenu za gubitke koji nastaju u kabelima, konektorima, spojevima i ostalim sklopovima koji se nalaze na putu signala, pridodajući ukupnoj vrijednosti dobitak antene. Za postizanje efektivne izračene snage od, primjerice, 500 W nije nužno imati i odašiljač snage 500 W.

ERP (dBm) = snaga koju daje odašiljač (dBm) − svi umetnuti gubici (dB) + dobitak antene u odnosu na poluvalni dipol (dBd)

U Pravilniku o ograničenjima jakosti za radijsku i telekomunikacijsku terminalnu opremu (NN 183/04) Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, bila je definirana najveća dopuštena vrijednost efektivne izračene snage u ovisnosti o određenoj frekvenciji, ali i sigurnosna udaljenost, definirana kao najveća uda­ljenost od mjesta pos­tav­lja­nja odaši­ljačkoga antenskog sustava koja se primje­njuje radi provjere u postupku izdava­nja dozvole za radijsku postaju, te u postupku izdava­nja potvrde o sigurnosti za osnovnu postaju u po­kretnoj telekomunikacijskoj mreži:
Kao što je navedeno, ova ograničenja danas su nevažeća jer je isti pravilnik ukinut 2011. godine. Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja Ministarstva zdravlja ne definira maksimalne vrijednosti ERP-a, kao ni Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja, Zakon o elektroničkim komunikacijama ili neki drugi zdravstveni ili telekomunikacijski akt. Tek je postavljeno ograničenje za radioamatere (100 W) te za korisnike s postajama vrijednosti ERP-a do 6 W koje odašilju manje od 800 sati godišnje, koji nisu dužni postupati po Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja.

Većina država EU u svojim zakonodavstvima ima definiranu najveću dopuštenu efektivnu izračenu snagu po radijskoj postaji. Nužnost je istu nanovo definirati i u hrvatskoj legislativi, kako se ne bi događalo da se antene s vrijednostima ERP-a od 1000 W (30 dBW) i više, postavljaju na niskim prihvatima, u neposrednoj blizini stanova, škola i vrtića. Veća efektivna izračena snaga posljedično dovodi do veće razine električnog polja na određenom mjestu u okolici antene.

Nema komentara:

Objavi komentar