srijeda, 11. studenoga 2015.

Srbija: Pokrenuta informativna kampanja o zračenju mobilne telefonije

Telekom Srbije (u većinskom vlasništvu Republike Srbije), Ministarstvo telekomunikacija, trgovine i turizma te Elektrotehnički fakultet Beograd pokrenuli su informativnu kampanju "Biraš kako komuniciraš" u kojoj se korisnici mobilne telefonije savjetuju na koji način se može smanjiti izloženost elektromagnetskom zračenju, objavili su srbijanski mediji.

Pokrenuta je web stranica www.kakokomuniciras.rs na kojoj se, pokraj savjeta o pravilnoj upotrebi mobilnih uređaja, nalaze osnovne informacije o izvorima elektromagnetskog zračenja, načinu funkcioniranja mobilnih mreža i zakonskim okvirima u ovom području. 


U Srbiji je trenutno više od 10 milijuna korisnika mobilne telefonije i osnovna ideja je upoznati korisnike o načinu rada mobilne mreže te sigurnijem korištenju uređaja koji emitiraju mikrovalove.


Među osnovnim preporukama, obrazloženim na stranici kakokomuniciras.rs, nalaze se savjeti korisnicima da izbjegavaju korištenje telefona uslijed slabog prijema signala, udaljavanje uređaja od sebe prilikom uspostave veze ili za vrijeme noći i spavanja, kao i korištenje SMS poruka za kratke dogovore.

Sa spomenute stranice u nastavku je citat s još nekoliko praktičnih savjeta:
  • Korišćenje mobilnih telefona gledanjem u ekran, poput slanja poruka ili surfovanja internetom, podrazumeva da je mobilni aparat udaljen od trupa i glave, što smanjuje izloženost zračenju.
  • Pri dužem vremenskom izlaganju, telefon koji je aktivan (razgovor, internet) utiče na povećanje temperature najbližih površina u svom okruženju, pa se iz predostrožnosti savetuje da udaljite telefon od tela prilikom korišćenja.
  • Izbegavajte korišćenje telefona pri velikim brzinama (npr. dok se nalazite u vozilu koje je u pokretu), jer u tom slučaju telefon mora da uspostavlja vezu sa antenama različitih baznih stanica da razgovor ne bi bio prekinut. Pri svakom tom povezivanju, telefon često emituje većom snagom.
  • Informišite se o svom mobilnom telefonu i vrednosti SAR-a, koja ne sme da prelazi 2W/kg.

Na stranici je građanima razumljivim jezikom objašnjen pojam SAR vrijednosti te je dan kratak pregled regulative u području zaštite od neionizirajućeg zračenja, koja je stroža od one koja trenutno vrijedi u Hrvatskoj, ali znatno manje restriktivna i zaštitna od regulative u primjerice Italiji, Švicarskoj, Belgiji ili Poljskoj.

Navodi se i da neionizirajuće zračenje ima samo termički učinak nad materijom, odnosno zagrijava je, što također može biti štetno pri dužem izlaganju većim razinama zračenja. Netermalni učinci za sada se ne spominju, ali je spomenuto načelo predostrožnosti.

Iako je među organizatorima kampanje telekom, te se u organizaciji primjećuje odsustvo Ministarstva zdravlja, medicinskih instutucija te civilnih udruga koje se bave zaštitom od neionizirajućeg zračenja, nova kampanja u Srbiji ipak predstavlja znatan napredak u informiranju stanovništva o radiofrekvencijskom mikrovalnom zračenju i zaštiti od istog. U preostalim državama Europe i EU, primjerice Njemačkoj, Belgiji ili Švicarskoj, slične kampanje provode se u okvirima institucija koje se bave zaštitom javnog zdravlja ili posebno oformljenim agencijama i institutima. Slovenija također već 10-ak godina provodi slične aktivnosti u okviru projekta Forum EMS.

Hrvatska ni 15-ak godina od početka intenzivnijeg korištenja bežične tehnologije (posebno mobilne telefonije) nije imala niti jednu službenu kampanju s ciljem informiranja stanovništva o korištenju uređaja koji emitiraju radiofrekvencijska polja i zaštiti od potencijalne opasnosti. Čini se da ih nadležnima i operatorima nije u interesu provoditi. U svijeti i Europi, a vidimo i u regiji, trendovi su potpuno drukčiji.

Detaljnije o novoj informativnoj kampanji u Srbiji ovdje.

1 komentar: