četvrtak, 14. srpnja 2016.

VAŽNO: Grad Zagreb definirao kriterije postavljanja baznih stanica i graničnu razinu EM polja

Kada se državne vlasti godinama oglušuju na zahtjeve građana i čelnika jedinica lokalne samouprave i ne žele mijenjati zakone po kojima teleoperatori izvore elektromagnetskih polja mogu postavljati 10 metara od stanova i dnevnih, dječjih i spavaćih soba i to bez da se ikoga u okolici antenskog sustava barem obavijesti, sve što preostaje jedinicama lokalne samouprave je definirati vlastite kriterije postavljanja baznih stanica. Primjera je već bilo, a bit će ih još.

U broju 9. od 20. lipnja 2016. Službenog glasnika, grad Zagreb je donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju generalnog urbanističkog plana. U članku 23. definirani su kriteriji postavljnja baznih stanica i određena maksimalna granična razina koja se provodi u čitavom području obuhvata.


Iz članka 23. spomenute Odluke
  • Generalnim urbanističkim planom omogućuje se poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija, u cilju razvoja sustava pokretnih komunikacija, ali pod uvjetom da nemaju štetan utjecaj na zdravlje stanovništva.
  • U cilju preventivne zaštite stanovništva, a primarno djece kao naročito osjetljive skupine, jakost električnog polja (E) ne smije premašivati 6,1 V/m, a ukupna gustoća toka snage (S) 66 mW/m2 na čitavom području obuhvata Plana.
  • Postavljanje osnovnih postaja pokretne telekomunikacije na samostojeće antenske stupove omogućuje se unutar zona označenih sa G, K1, K2, I, IS i Z, ali na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na najbližu zonu stambene (S), mješovite (M, M1, M2) i javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5). Smještaj samostojećih antenskih stupova moguć je i u zonama javne i društvene namjene, osim socijalne, predškolske i školske.
  • Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija antenskim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene (S), mješovite (M, M1, M2) i javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5), na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s antenskim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog antenskog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih.
  • Odredbe iz prethodne alineje ne primjenjuju se na građevine javne i društvene namjene koje, radi obavljanja temeljne djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.
  • Antenski prihvat ne može se postaviti ako bi njegovim djelovanjem jakost električnog polja ili ukupna gustoća toka snage porasli iznad vrijednosti navedenih u st. 4 ovoga članka.
  • Antenski prihvat mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.
  • Gradnja i postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i antenskih prihvata, odredit će se imajući u vidu ograničenja u odnosu na MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA.

Nema komentara:

Objavi komentar