petak, 31. srpnja 2015.

Ministarstvo zdravlja je objavilo informacije o neionizirajućem elektromagnetskom zračenju

Dana 29.7.2015. godine, Odjel za zaštitu od zračenja Ministarstva zdravlja, povodom sve većeg broja upita i pritužbi građana diljem Hrvatske vezano uz zračenje i postavljanje antena baznih stanica mobilnih operatera, objavio je na svojim internetskim stranicama informacije o (uglavnom) zakonskoj regulativi vezanoj uz elektromagnetska polja. Objavljene informacije pročitajte na linku ili u nastavku, a eventualni komentar na iznesene informacije, bit će objavljen naknadno.
Regulativa u području zaštite od elektromagnetskih polja u Republici Hrvatskoj

29.07.2015.
Ministarstvo zdravlja je nadležno za provođenje mjera zaštite od neionizirajućeg zračenja sukladno Zakonu o zaštiti od neionizirajućeg zračenja („Narodne novine“, broj 91/10)  i Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, broj 146/14).
          Za izgradnju i postavljanje baznih stanica (nosivi antenski stup) nadležno je  Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja koje ujedno regulira način postavljanja i ishođenja svih potrebnih dozvola i to na temelju Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj 79/14) vezano za tipske antenske prihvate koje je isto ministarstvo i donijelo, te drugih propisa vezanih uz gradnju.
 Ishođenje potrebnih suglasnosti kod postavljanja izvora elektromagnetskih polja nije u nadležnosti Ministarstva zdravlja. Ministarstvo zdravlja kontrolira razine elektromagnetskih polja u okolici izvora elektromagnetskih polja i njihov utjecaj na zdravlje posebice opće populacije stanovništva.
Kontrola prije postavljanja izvora EM polja: Prije postavljanja izvora elektromagnetskog polja vlasnik izvora je dužan zatražiti dozvolu za postavljanje izvora. Uvjet za dobivanje dozvole je izrada elaborata o očekivanim razinama elektromagnetskog polja u okolini izvora, koje moraju biti unutar propisnih granica.
Kontrola nakon puštanja izvora elektromagnetskog polja u rad:Prvo mjerenje se provodi nakon puštanja izvora elektromagnetskog polja u rad. Prvim mjerenje se mora dokazati da su stvarne razine elektromagnetskog polja unutar dozvoljenih ograničenja. Na temelju valjanog prvog mjerenja, Ministarstvo zdravlja izdaje dozvolu za uporabu izvora elektromagnetskog polja.
Redovne kontrole tijekom rada izvora elektromagnetskog polja:Vlasnik izvora elektromagnetskog polja je dužan svake tri godine osigurati novo mjerenje razina elektromagnetskog polja i rezultate dostaviti Ministarstvu zdravlja.
Proračun, prva mjerenja i periodička mjerenja elektromagnetskog polja provode isključivo tvrtke koje imaju ovlaštenje od  Ministarstva zdravlja

Znanstvena istraživanja kao temelj zaštite od elektromagnetskih polja

29.07.2015.
Na temelju znanstvenih istraživanja donesene su osnovne smjernice od strane Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućih zračenja (ICNIRP- International Commisission on Non-Ionizing Radiation Protection) koje je prihvatila i Europska Unija putem Preporuke Vijeća Europske Unije 1999/519/EC (od 12.07.1999.) o ograničenjima izloženosti opće populacije elektromagnetskim poljima u rasponu od 0 Hz do 300 GHz. 
Smjernice se redovito revidiraju, uzimajući u obzir nova znanstvena istraživanja. Tako je npr. Znanstveni odbor za zdravstvene rizike SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) koji djeluje pri Europskoj komisiji održao javnu raspravu na temu svog objavljenog preliminarnog mišljenja o potencijalnim učincima izloženosti elektromagnetskim poljima na zdravlje. U preliminarnom mišljenju analizirano je više od 570 znanstvenih studija izrađenih od 2009. godine do danas (Studije bez znanstvene težine su odbačene i nisu bile predmet analize). Istraživanja u spektru mobilnih komunikacija pokazala su da do danas nisu identificirani štetni učinci koji proizlaze iz izloženosti razinama elektromagnetskog polja baznih stanica mobilnih komunikacija kakve se obično nalaze u svakodnevnom okruženju. Nadalje, u istom preliminarnom mišljenju nije izražena namjera niti prijedlog promjene dozvoljenih graničnih razina elektromagnetskog polja u Preporuci EU.

Sumnja u kancerogenost elektromagnetskih polja

29.07.2015.
Što je to potencijalno kancerogeno?
Potencijalno kancerogeno znači da može, ali i ne mora bili povezano s pojavom kancerogenih oboljenja, no da zapravo uzročno-posljedična veza nije dokazana. Stoga se primjenjuje takozvani „precautionary principle“ – „pristup uz oprez“ koji kaže da dok god ne postoje dokazi o štetnim utjecajima na zdravlje, potreban je odgovoran pristup i sprečavanje mogućih negativnih utjecaja. Govoreći o elektromagnetskim poljima i baznim stanicama, međunarodne, priznate agencije određuju dopuštene razine polja za niz različitih utjecaja na zdravlje. Pritom uključuju i sigurnosne faktore kojima još snižavaju dopuštene razine, te se tek nakon toga određuju dozvoljene razine. 

Komunikacija Ministarstva zdravlja sa stanovništvom RH vezano za utjecaj elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi

29.07.2015.
Ministarstvo zdravlja gotovo svakodnevno prima upite građana putem dopisa, e maila, faxa i usmenih upita vezano za utjecaj elektromagnetskih polja na zdravlje građana u Republici Hrvatskoj. Većina primjedbi, prijedloga i zahtjeva se odnosi na bazne postaje mobilnih operatera u kojima se osim informacija o izmjerenim vrijednostima zračenja izvora elektromagnetskih polja u neposrednoj blizini njihovih prebivališta traži razmještanje na druge lokacije pa čak i uklanjanje baznih postaja.
Ministarstvo zdravlja je isključivo nadležno za kontrolu vrijednosti zračenja elektromagnetskih polja koju stvaraju izvori elektromagnetskih polja.  Pokažu li rezultati mjerenja zračenja sukladnost sa referentnim graničnim razinama zračenja navedena u Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, broj 146/14) tada Ministarstvo zdravlja može dati suglasnost za uporabu izvora elektromagnetskog polja.
Često se dostavljaju peticije građana o razmještanju i  uklanjanju baznih postaja zatim se postavljaju pitanja o udaljenosti izvora elektromagnetskih polja od škola, vrtića, bolnica i stambenih naselja.
Prema  hrvatskim propisima parametar udaljenosti nije mjerodavan za zračenje elektromagnetskih polja baznih postaja, već se mjerenje parametara zračenja u pojedinim točkama odnosno na određenim lokacijama obavlja na trasama elektromagnetskih polja (smjeru zračenja antena). Ovisno o smjeru zračenja antene postoji mogućnost da se na trasi elektromagnetskog polja na većoj udaljenosti može izmjeriti viši iznos polja nego na bližoj točki koja nije na navedenoj trasi elektromagnetskih polja. Izmjerene veličine elektromagnetskih polja na trasi elektromagnetskih polja su najmjerodavniji podatak.
Zgrade stambene i poslovne namjene, škole, rodilišta i bolnice nalaze se u  području povećane osjetljivosti i kao takvi objekti pri mjerenju zračenja izvora elektromagnetskih polja moraju zadovoljavati postavljene uvjete za područje povećane osjetljivosti
Bazne stanice mobilnih operatera postavljaju se na lokacije temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj 79/14) kojeg je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, te drugim propisima o gradnji.

Prilagodba RH u preuzimanju svih preporuka i smjernica Vijeća EU kod zaštite zdravlja stanovništva od utjecaja elektromagentskih polja

29.07.2015.
Republika Hrvatska je među prvima u Europi preuzela sve relevantne zakonske akte te je poduzela i daljnje korake, primjenjujući pricip predostrožnosti.
Zbog povećane  brige za zdravlje stanovništva preporučene granične razine Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP),   u Republici Hrvatskoj su spuštene na niže tj., strože vrijednosti graničnih razina te se kontinuirano prati razvoj događanja vezano za utjecaj elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi.
Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja redovito se ažurira i ne samo da je usklađen s pozitivnim propisima Europske unije i najnovijim znanstvenim činjenicama već je i stroži od onih u većini EU zemalja. Ministarstvo je transparentno i otvoreno po svim pitanjima vezanim uz elektromagnetska polja, te se svi prijedlozi građana uzimaju u razmatranje.       
Zbog brzog razvoja bežične tehnologije što se posebno odnosi na visokofrekventne izvore zračenja te niza drugih promjena u postavljanju telekomunikacijske infrastrukture bilo je potrebno donijeti novi Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja. Ukinute su sve studije i pripadajuća Rješenja o oslobođenju od prvih i periodičkih mjerenja elektromagnetskih polja za visokofrekvencijske i niskofrekvencijske izvore elektromagnetskih polja čime su postroženi mehanizmi kontrole. 

Nema komentara:

Objavi komentar